UMLによる実践的システム設計・開発 〜 卒研生が試みた教材開発 〜 2007年2号

タイトル UMLによる実践的システム設計・開発 〜 卒研生が試みた教材開発 〜
作者名 深江 裕忠
作者所属施設/企業 職業能力開発総合大学校 情報システム工学科
掲載号 2007年2号
目次区分 実践報告
特集名